CBSE Class 9 Sanskrit Syllabus 2022-23

In this page, you can find direct PDF download links to reduced Class 9 Sanskrit Syllabus for the 2022-23 academic session. We have also added a simple analysis of all the deleted and added topics according to the latest syllabus.

2022-23 Reduced Syllabus

<cta> Download <cta>

Given below is the reduced syllabus for the 2020-21 session that you can use to compare the deleted and/ or added topics.

2020-21 Reduced Syllabus

<cta> Download <cta>

भाग-वार पाठ्यक्रम विश्लेषण (2022-23)
जोड़े गए विषय (✔️) | हटाए गए विषय ()
भाग क: अपठित अवबोधनम् (READING)
NIL
भाग ख: रचनात्मक कार्यम् (WRITING)
NIL
भाग ग: अनुप्रयुक्त कारणम् (GRAMMAR)
NIL
भाग घ: साहित्य (LITERATURE)
शेमुषी
चतुर्थः पाठ: - कल्पतरूः
सप्तमः पाठ: - प्रत्यभिज्ञानम्
अष्टमः पाठ: - लौहतुला
✔️ द्वादशः पाठ: - वाडमनःप्राणस्वरूपम्
पठित अवबोधनम्
(Literature)
पठित गद्यांश: 05
पठित पद्यांश: 05
पठित नाट्यांश: 05
प्रश्ननिर्माण 05
अन्वयः/ भावार्थः 04
घटनाक्रमानुसारं वाक्यलेखनम् 04
प्रसङ्गानुकूलम् अर्थचयनम् 03
आंतरिक मूल्याङ्कन
(INTERNAL ASSESSMENT)
आवधिक-परीक्षाः (पीररयोडीक् असेसमेंट) (05) + बहुविधमूल्याङ्कनम् (05) + निवेसूचिका (पोर्टफोलियो) (05) + श्रवण, वाचन एवं लेखनकौशलम् (05)
20
TOTAL 100
पठित अवबोधनम्
(Literature)
पठित गद्यांशः 05
पठित पद्यांशः 05
पठित नाट्यांशः 05
प्रश्ननिर्माण 04
अन्वयः/ भावार्थः 03
घटनाक्रमानुसारं वाक्यलेखनम् 04
• प्रसङ्गानुकूलम् अर्थचयनम्
• शब्दानाम् अर्थः सहमेलनम्
04
आंतरिक मूल्याङ्कन
(INTERNAL ASSESSMENT)
आवधिक-परीक्षाः (पीररयोडीक् असेसमेंट) (05) + बहुविधमूल्याङ्कनम् (05) + निवेसूचिका (पोर्टफोलियो) (05) + श्रवण, वाचन एवं लेखनकौशलम् (05)
20
TOTAL 100

Buy Latest Books

Teacher's Corner